Contact Us

 

 

6,krishna kunj
3rd Chopasni road
Jodhpur - 342003
Ph.0291 5105226,3291261
Fax.02912633226

Map

 

e-mail: saturdayshopee@gmail.com

 

web: www.saturdayshopee.com

 

 
Key Person  

Rina Devi Parakh

93140 22585

Abhijeet Parakh

93147 36585

Abhilash Parakh

93510 77585

Sambhu Chakraborty

93510 50070

Arjun Rajak

93522 24707

Manoj Vyas

93146 64022